Topstylinterier

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

přijaté v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 1. Úvod

Společnost top styl interier s.r.o. se sídlem náměstí Obránců míru 34/2, 682 01 Vyškov,
IČ: 25503782, DIČ: CZ25503782, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka C 28334

jako provozovatel služeb a prodeje zboží(dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje tzv. subjektů údajů – fyzických osob, které:

 • mají zájem o nákup v našich obchodech (zákazníci);
 • mají zájem o naše služby (klienti).

Správce dbá na to, aby zpracování osobních údajů subjektů údajů bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. Správce dbá též na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená GDPR jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji.

Tyto zásady byly přijaty mimo jiné za účelem doložení souladu zpracování osobních údajů ze strany Správce s právními předpisy. Vysvětlení jednotlivých pojmů souvisejících se zpracováním osobních údajů dle těchto zásad je uvedeno v čl. 11 níže.

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Společnost top styl interier s.r.o. se sídlem náměstí Obránců míru 34/2, 682 01 Vyškov, IČ: 25503782, DIČ: CZ25503782, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka C 28334

Správce lze kontaktovat některým z následujících způsobů:

 • osobně (popř. písemně) v sídle Správce na adrese: náměstí Obránců míru 34/2, 682 01 Vyškov
 • elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy info@topstylinterier.cz
 • telefonicky na čísle +420 774 265 941
 1. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

3.1. Plnění kupní smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje zejména za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, tedy minimálně proto, aby Správce mohl zákazníkovi dodat zboží či služby.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů.

3.2. Plnění právních povinností Správce

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění právních povinností Správce, vyplývajících např. z účetních a daňových zákonů, ze zákona o ochraně spotřebitele apod., včetně povinnosti Správce být schopen doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.

3.3. Oprávněné zájmy Správce

Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem:

 • uplatňování přímého marketingu (viz čl. 5 níže);
 • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (zejména právních nároků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy).

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem Správce.

3.4. Souhlas subjektu údajů

Na základě souhlasu subjektu údajů může Správce zpracovávat osobní údaje za účelem:

 • uplatňování přímého marketingu (viz čl. 5 níže);

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas subjektu údajů.

 1. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

4.1. Dobrovolnost

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro subjekt údajů žádné nepříznivé následky.

4.2. Odvolání souhlasu

Každý subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to zejména jedním z následujících způsobů.

 • elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Správce (viz čl. 2 výše);
 • listinným oznámením zaslaným na adresu sídla či provozovny/některé z provozoven Správce (viz čl. 2 výše);
 • telefonicky na kontaktních údajích Správce (viz čl. 2 výše).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 1. Přímý marketing

5.1. Obecně

Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).

Obchodním sdělením se rozumí jakákoli forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek internetového obchodu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image Správce.

5.2. Jak to vlastně probíhá?

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení vůči potenciálním zákazníkům (tedy osobám, které obchodu ještě nenakoupily je možné pouze na základě jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů. Rovněž i samotné zasílání obchodních sdělení potenciálním zákazníkům lze provádět pouze na základě souhlasu (v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.).

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení vůči zákazníkům (tedy osobám, které v obchodu již nakoupily) je možné i bez jejich souhlasu, a to na základě existence oprávněného zájmu Správce (viz odst. 3.3 výše anebo recitál 47 GDPR). Rovněž i samotné zasílání obchodních sdělení zákazníkům, pokud se tato obchodní sdělení týkají vlastních obdobných výrobků nebo služeb Správce, lze v takovém případě provádět bez jejich souhlasu (v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), pokud to zákazník původně neodmítl nebo následně neodmítne. [blíže viz https://www.uoou.cz/gdpr-a-nbsp-primy-elektronicky-marketing/d-30715]

5.3. Ukončení zpracování pro účely přímého marketingu

Správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co zákazník či potenciální zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit např. některým z následujících způsobů:

 • odvolání souhlasuse zpracováním osobních údajů (viz čl. 4 výše);
 • vyjádření nesouhlasuse zpracováním osobních údajů, a to stejným způsobem jako lze odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (viz čl. 4 výše);
 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je každý, komu Správce osobní údaje poskytne.

Správce bude předávat osobní údaje zejména těmto příjemcům: subjekty poskytující účetní či daňové služby, poštovní či přepravní služby, právní služby, IT služby, provozovatelé platebních bran, platebních systémů, správci domén, poskytovatelé technické podpory apod. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na Správci), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro Správce, a to na základě jeho pokynů).

Vedle toho bude Správce poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud mu tuto povinnost ukládají obecně závazné právní předpisy. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje vždy jako samostatní správci. Za příjemce však nejsou považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí.

 1. Předávání do třetích zemí či mezinárodním organizacím

Správce nebude předávat osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu.

8.1. Plnění kupní smlouvy

Za tímto účelem bude Správce zpracovávat osobní údaje do 30 dnů po zániku poslední z povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat na základě jiných právních základů a pro účely uvedené v těchto zásadách.

8.2. Plnění právních povinností ze strany Správce

Za tímto účelem bude Správce zpracovávat osobní údaje po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce stanovené obecně závaznými právními předpisy.

8.3. Oprávněné zájmy Správce

8.3.1. Přímý marketing

Za tímto účelem může Správce zpracovávat osobní údaje do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním, nejdéle však po dobu 3 let od posledního nákupu v obchodě (viz odst. 5.3 výše).

8.3.2. Právní nároky

Za tímto účelem může Správce zpracovávat osobní údaje po dobu existence příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.

8.4. Souhlas subjektu údajů

8.4.1. Přímý marketing

Za tímto účelem může Správce zpracovávat osobní údaje do okamžiku:

 • odvolání souhlasuse zpracováním osobních údajů (viz čl. 4 výše);
 • vyjádření nesouhlasuse zpracováním osobních údajů, a to stejným způsobem jako lze odvolat souhlas (viz čl. 4 výše).

8.5. Výmaz osobních údajů

Bezodkladně po uplynutí doby zpracování podle odst. 8.1, 8.2 nebo 8.3.2 výše Správce příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizuje či zlikviduje.

V případech dle odst. 8.3.1 nebo 8.4 výše Správce ukončí zpracování osobních údajů pro uvedené účely bezodkladně poté, co dojde k odvolání souhlasu, vyjádření nesouhlasu či zrušení zákaznického účtu.

 1. Práva subjektů údajů

Každý subjekt údajů má mimo jiné tato práva:

 • právo požadovat přístupke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);
 • právo na opravunebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);
 • právo na omezenízpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);
 • právo vznést námitkuproti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR);
 • právo na přenositelnostúdajů (za podmínek čl. 20 GDPR);
 • právo odvolat souhlasse zpracováním osobních údajů (viz čl. 4 výše).

Každý subjekt údajů, který má za to, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo s příslušnou právní úpravou, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

 1. a) požádat Správce o vysvětlení (kontaktní údaje viz čl. 2 výše), nebo

 2. b) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů (kontaktní údaje viz čl. 2 výše).

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7.

 1. Cookies a další technické údaje

Bližší informace o tzv. cookies a dalších technických údajích zpracovávaných při návštěvě webových stránek internetového obchodu jsou uvedeny v samostatném dokumentu Cookies.

 1. Základní pojmy

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tzv. subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zákazníkem je fyzická osoba, která uzavřela se Správcem kupní smlouvu, tedy osoba, která má se Správcem tzv. zákaznický vztah.

 1. Další informace o zpracování osobních údajů

Správce je povinen přijmout taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů lze Správce kontaktovat prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v čl. 2 výše těchto zásad.

Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1.8.2023.

Kontaktujte nás

Vpřípadě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat přes níže uvedený formulář.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů nalezente zde

© 2015 top styl interier s.r.o. | Vytvoření webových stránek: IR-webdesign.com Vyškov | Odkazy | auto